Gino Carlo Sensani

1888 - 1947

Artworks by Gino Carlo Sensani