Gordon Scott

1914 - 2016

Artworks by Gordon Scott